ADATVÉDELEM

A honlapon bemutatott videók és az olvasható tartalmak az ARTECO House Kft. tulajdonát képezik.

Az ARTECO House Kft. az ügyfél-regisztrációkor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja át. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. A feliratkozás bármikor megszüntethető egy válasz e-mail küldésével vagy a “Leiratkozás”-ra kattintva.

Az ARTECO House Kft. weboldalain kezdeményezett hírlevél feliratkozás, a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek a cég weboldalainak bármelyikétől érkezhetnek, és bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.

Hírlevél feliratkozás adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-102220/2016.
Adatvédelmi Tájékoztató letöltése: LETÖLTÉS

A www.artecohouse.hu weboldalon történő hírlevél feliratkozáskor és online termékek megvásárlásakor megadott személyes adatokat az ARTECO House Kft.(Székhely: 7092 Nagykónyi, Dózsa Gy. u. 126/4., Cg.: 17-09-009194; Adószám: 23830420-2-17;) továbbiakban Adatkezelő, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( a továbbiakban: Infotv.) és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, jelen nyilatkozatban foglalt hozzájáruláson alapul.

Az Adatkezelő részletes adatkezelési szabályzata elérhető az Adatkezelő honlapján, a www.artecohouse.hu címen.

Az alábbi adatokat a www.artecohouse.hu webhelyen történő hírlevélre való feliratkozást végző személyektől kérjük:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Mely művészeti területen dolgozik

Az alábbi adatokat a www.artecohouse.hu webhelyen történő vásárlást végző személyektől kérjük:

Név
E-mail cím
Telefonszám
Lakcím
Cégnév (amennyiben cég végzi a vásárlást)
Adószám (cég esetén)
Székhely (cég esetén)
Kuponkód (ha van ilyen)
Fizetés módja

Az adatkezelés célja az Adatkezelővel, illetve az Adatkezelő által képviselt ARTECO House Kft. (Cégjegyzékszám: 17-09-009194;jelen bejegyzés helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Elfogadó; 7092 Nagykónyi, Dózsa Gy. u. 126/4. székhelyű, által üzemeltetett www.artecohouse.hu webhelyen lévő weboldalon történő vásárláskor megadott adatok alapján, a törvényi előírás szerinti működtetés. Az adatokat a számla kiállítása miatt, illetve az online anyag e-mail címre történő kiküldése céljából kérjük.

Az adatkezelés időtartama arra az időtartamra szól, amíg a vásárlás, a kiküldés és számlázás ténye megvalósul. A megvásárolt termék kiküldéséig, illetve az online termék kézhezvételéig őrizzük meg az adatokat. Bármilyen jogi orvoslásért a Tamási Járásbíróság az illetékes.

A www.artecohouse.hu webhelyen lévő ARTECO House-nál történő megrendeléssel a megrendelő hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez amíg a vásárlás ténye, a megvásárolt online termék kiküldése és a számlázás megtörténik. Az beérkezett személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át, nem adjuk el.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 7092 Nagykónyi, Dózsa Gy. u. 126/4. címen,
 • e-mail útján a artecohouse2012gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a 06207736194 számon.

Fenti adatokat Arteco House Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Ezt a sávot a weboldalon alul találod meg. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A cookiek használatára vonatkozó jogszabály ITT olvasható. A cookiek által begyűjtött információk 1 hét után automatikusan törlődnek.

A rendelési folyamat során rögzített adatokat Arteco House Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a weboldal oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A szolgáltató neve: ARTECO House Kft.
A szolgáltató székhelye: 7092 Nagykónyi, Dózsa Gy. u. 126/4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: artecohouse2012@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 17-09-0099194

Adószáma: 23830420-2-17
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Hírlevél feliratkozás adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-102220/2016.

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, weboldala: 23VNet Kft., www.hostit.hu

A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. és e-mail címe: info@net23.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Alapvető rendelkezéseink:

1.A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Szolgáltatóként fenntartunk magunknak minden jogot a teljes weboldal, ill. annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, értékesítése írásos hozzájárulásunk és engedélyünk nélkül!

 2. Felhasználóként tudomásul veszed, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén, kötbért kell fizetned. A kötbér összege szavanként bruttó 25.000 Ft. Felhasználóként tudomásul kell venned, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészed az oldalt! A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltatóként, közjegyzői ténytanúsítást alkalmazunk, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítjuk át.
  1.3. A weboldal non-stop nyitva tartással üzemel. Az időnkénti karbantartási munkálatokat előre jelezzük a weboldalunkon és a közösségi portáljainkon.

Nagykónyi, 2016. 07. 07.